بهره برداری فاز 4 واحدهای صنفی تولیدی

پروژه ها

بهره برداری فاز 4 واحدهای صنفی تولیدی شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد - شهرک صنعتی توس