آقای حمید عرفانی نیک

مدیرعامل

تلفن تماس : 09153091085

آقای علی مرادی

نایب رئیس هیات مدیره

تلفن تماس : 09153155338

آقای مصطفی قناد

بازرس

تلفن تماس : 09153083595

آقای امیرگرگان سراج

رئیس هیات مدیره

تلفن تماس : 09155036742

آقای قاسم پیوندی یزدی

بازرس

تلفن تماس : 09151160415