افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس

پروژه ها

هیئت مدیره شرکت تعاونی در افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس

امروز هیئت مدیره شرکت تعاونی در افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس که معاون وزیر صمت  جناب مهندس صالحی نیا و هیئت همراه ایشان ، معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی و هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی حضور داشتند، در محل افتتاحیه  مذاکراتی با مدیران شرکت شهرکهای صنعتی داشتیم  که مشخص گردید به حمدالله پیمانکار برق قسمت زمینهای سردخانه مشخص و در زمان حدود شش ماه آینده انشاالله تیرهای برق و ترانسها نصب خواهد شد.