واریزی اعضاء

 

لیست واریزی اعضاجهت صدورپروانه ساخت چکهای دریافتی اعضاءبابت شروع ساخت وسازفوندانسیون
نام نام خانوادگی تاریخ مبلغ تاریخ مبلغ
غلامرضا آرش ۱۳۹۳/۳/۱         ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
غلامرضا آل شیخ ۱۳۹۲/۵/۱۳      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
علی اکبر آهنجان ۱۳۹۲/۶/۴      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مرتضی احمدی
محمود احمدی جم ۱۳۹۲/۵/۱۰      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد حسین اخوان ثالث ۱۳۹۲/۵/۵      ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مهدی اسحاقی زرمهری ۱۳۹۲/۷/۱۰      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عبدالرحمان اسدی جرجانکی ۱۳۹۲/۵/۳۰      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد اسلمی نژاد ۱۳۹۲/۵/۱۶      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
غلامحسین افتخاری راد ۱۳۹۲/۸/۲۰      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
برات محمد افراسیابی شغل آباد ۱۳۹۲/۷/۱۲      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۳/۳/۱         ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد رضا اکبری ۱۳۹۲/۵/۲      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رضا برنا ۱۳۹۲/۵/۱۰        ۸,۰۰۰,۰۰۰
سعید بهشتی ۱۳۹۲/۵/۳۰      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جواد بهشتی سینی ۱۳۹۲/۵/۲۱      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حمید بهنام باقر زاده ۱۳۹۲/۵/۱۲      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد حسن بیات ۱۳۹۲/۵/۱۵      ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قاسم پیوندی یزدی ۱۳۹۲/۵/۱۰      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
احمد پیوندی یزدی
حمید رضا تازری ۱۳۹۲/۵/۶      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حسین جلالی ۱۳۹۲/۷/۷      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد جواد جلیلیان کبیری ۱۳۹۲/۶/۵      ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
علی اکبر جنوبی سالار آباد ۱۳۹۲/۷/۱۰      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جواد حریمی
مرتضی حسن پور دربانی
حسین حسن زاده یزدنیا
عباس حسنی ۱۳۹۲/۶/۱      ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
حسین حسین پور ۱۳۹۲/۵/۵      ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
سید حسن حسینی
حسین حقیقی مشهدی ۱۳۹۲/۶/۱۴      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رضا حمزیان ۱۳۹۲/۶/۲        ۵,۰۰۰,۰۰۰
سعید خسرو پور تهرانی
مهدی دزیانیان
علیرضا رحیمی ۱۳۹۲/۶/۱۰      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
علی اکبر رمضان زاده
نعمت ریخته گران خمسه ۱۳۹۲/۵/۲۱      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد رضا زاده اشکذری ۱۳۹۲/۵/۲۴      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مجید زارع چهچه ۱۳۹۲/۵/۲۱      ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۳/۳/۱         ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰
مسعود زنگنه نیاز آبادی ۱۳۹۲/۵/۳۱      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد ساقی ۱۳۹۲/۴/۲۲      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حمید رضا سعیدی نجات ۱۳۹۲۴/۲۵      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
یحیی شجاع کوه سفید ۱۳۹۲/۵/۲۲      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مرتضی شجاع مشهدی
غلامرضا شجاع مشهدی
حسنعلی شهسواری علویجه ۱۳۹۲/۵/۳۱      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
حسین شیر دل ۱۳۹۲/۷/۱      ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قاسم صالحی فر ۱۳۹۲/۶/۲۵      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مصطفی قناد ۱۳۹۲/۷/۲۱      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد صادق طیبی ۱۳۹۲/۶/۱۷      ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
جعفر ظهوریان صاحبدل
سید مجید عابدی شهری ۱۳۹۲/۵/۲۲      ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
محمد رضا عارفی ۱۳۹۲/۶/۲۰      ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
محسن عباسپور تربتی
حمید عرفانی نیک
رضا عرفانی نیک
مهدی عسگری ۱۳۹۲/۵/۶      ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
محسن عصار زاده
جواد علی مرادی مقدم خراسانی ۱۳۹۲/۴/۲۹        ۸,۰۰۰,۰۰۰
جواد علیزاده
سید هادی علیزاده ابرده
حمید غفوری ۱۳۹۲/۵/۲۳      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
وحید غفوریان قدسی
سید علی اکبر فتاحی سانیج ۱۳۹۲/۵/۱۶      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نقی فتحی خراسانی ۱۳۹۲/۵/۱۶      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتبی فرازی
احمد فرخنده پور ۱۳۹۲/۱۰/۱      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
علیرضا فروزانفر
غلامعلی فهیمی نیا ۱۳۹۲/۵/۹۲      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
حسین فیضی زاده جغری ۱۳۹۲/۵/۵      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عبدالله کشمیری ۱۳۹۲/۵/۲      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رضا کفیلی ۱۳۹۲/۷/۱۴      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
علی اکبر کلاته سیفری ۱۳۹۲/۴/۲۴      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
امیر گرگان سراج ۱۳۹۲/۵/۹      ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
محمد حسن گوهرنیا
محمد لقمانی ۱۳۹۲/۵/۱۰      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 تعاونی مجموعه کاران ۱۳۹۲/۵/۳۱      ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
مرتضی مححق بایگی ۱۳۹۲/۶/۱      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد محمدی
محمد رضا محمدی نیشابوری ۱۳۹۲/۵/۲      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
علی محمودی ۱۳۹۲/۶/۴      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
علی مرادی ۱۳۹۲/۵/۱۰      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مرتضی مرادی کلاته ۱۳۹۲/۵/۲۴      ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
هادی مریدی ۱۳۹۲/۷/۲۰      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ابراهیم مزروعی
علیرضا معتقدی
محمد عطا منظری خواه ۱۳۹۲/۴/۲۳      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عباس مودب بیلندی ۱۳۹۲/۷/۱۱        ۸,۰۰۰,۰۰۰
رضا مهدیزاده بختیاری ۱۳۹۲/۵/۲۷      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
علی اکبر نوروزیان ۱۳۹۲/۴/۳۱        ۸,۰۰۰,۰۰۰
محسن نوروزیان
مجید نوروزیان ۱۳۹۲/۵/۳۱      ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مرتضی نوروزیان ۱۳۹۲/۵/۳۱      ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سلمان ورزنده ۱۳۹۲/۵/۳۱      ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سید سعید هاشمی
سید مهدی هدایتی ۱۳۹۲/۱۰/۷      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مهدی یدالهی
مهدی یدالهی
حسین یزدان پناه ۱۳۹۲/۵/۱۲      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
علی اکبر یعقوبی ۱۳۹۲/۵/۱۰      ۳۷,۰۰۰,۰۰۰