ارتباط با اعضاء هیئت مدیره

علی شادمان : ۰۹۱۵۵۰۷۰۵۶۴

غلامرضا آرش : ۰۹۱۵۵۰۲۵۹۰۰

علی اکبر یعقوبی: ۴۸۱۳ ۱۱۵ ۰۹۱۵

علی مرادی: ۵۳۳۸ ۳۱۵ ۰۹۱۵

امیرگرگان سراج : ۰۹۱۵۵۰۳۶۷۴۲