اسامی کارگروه ساخت و ساز

۱- رضا آرش

۲- حسنعلی شهسواری علویجه

۳- سید سعید هاشمی

۴- امیر گرگان سراج

۵- برات محمد افراسیابی

۶- حمید رضا تازری

۷ – احمد پیوندی یزدی